این شرکت با بازیافت باتری ضایعاتی و انواع سرباره در کوره های دوار سرب کارگاهی را تولید می نماید. سرب کارگاهی تولیدی در دو نوع سرب خشک و سرب نرم یا مستقیماً به بازار عرضه گردیده و یا اینکه جهت تولید سرب خالص و آلیاژی وارد فرآیند تصفیه سرب خواهد شد. سرب کارگاهی نرم حداقل دارای 98.5% سرب می باشد. طرح کنترل و مشخصات سرب کارگاهی تولیدشده توسط این شرکت در ادامه آمده است.