مسعود انصاری

رئیس هیأت مدیرهansari.masoud@kimialead.com
 

رضـا بـابـائـی

مـدیر عامل و عضو هیأت مدیرهbabaee.reza@kimialead.com

 

محسـن شـاهـی

عـضـو هیأت مـدیـرهshahi.mohsen@kimialead.com

 

mas.ans67@yahoo.com
 
re_babaei@yahoo.com shahi.mohsen@yahoo.com